Nieuws

Algemene ledenvergadering 16 september

Bestuur MTV'65
06 september 2020

Geachte leden en ouders van jeugdleden, minimaal eens per jaar moet het bestuur van onze vereniging verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar. De reguliere ALV zou in het voorjaar plaats hebben gevonden maar kon vanwege de lockdown niet doorgaan. We hebben toen uitstel gekregen tot september van dit jaar.

Op woensdag 16 september a.s. organiseren we daarom alsnog de ALV waarvoor de agenda in de bijlage is toegevoegd. We zullen alles coronaproof inrichten zodat iedereen op anderhalve meter van elkaar de vergadering kan bijwonen.

Denk mee met ons als bestuur en kom naar ons tennispark. We hopen weer op een grote opkomst!

Hieronder vindt u de agenda voor die avond die start om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
  1. Jaarrekening 2019
  2. Begroting 2020
  3. Verslag kascommissie
 7. Bestuurswisseling
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Bertjan ten Donkelaar. Voorgedragen door het bestuur voor de functie van voorzitter: Wilma Tempelman. Eventuele tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot uur voor de vergadering melden bij de secretaresse van MTV 65 (Nancy Rebergen)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Met vriendelijke groet, bestuur MTV'65