Nieuws

Voor in de agenda: 15 september ALV

21 augustus 2021

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021, die gehouden wordt op woensdag 15 september a.s. om 20.00 uur in de kantine aan de Potdijk. We hopen dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn. In de bijlage ontvangen jullie de notulen van de ALV 2020, de agenda voor de komende vergadering en bijbehorende stukken ter voorbereiding. 

Hieronder vindt u de agenda voor deze vergadering. Tot woensdag 15 september om 20.00 uur in de kantine. 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering  d.d. 16 september 2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
  - WBTR uitleg
  Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Een van de zaken die daaruit voortkomt is dat verenigingen hun statuten en reglementen moeten aanpassen. Als bijlage ontvangen jullie nu alvast ter inzage de nieuw opgestelde statuten en reglementen. Deze zijn inmiddels goedgekeurd door Juridische Zaken van de KNLTB. Het bestuur vraagt goedkeuring in de ALV, zodat deze daarna notarieel vastgelegd kunnen worden.
  - Statuten en Regelementen
  - Ledentevredenheidsonderzoek
  - Ledverlichting
  - Beleidsplan
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel jaarverslag 2020
  1. Jaarrekening 2020
  2. Begroting 2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuurswisseling
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Hilde Obdeijn. Voorgedragen door het bestuur voor de functie van voorzitter Jeugdcommissie:  Jesper Hondeveld.
  2. Toetredend tot het dagelijks bestuur; Marieke Lohuis. Eventuele tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot uur voor de vergadering melden bij de secretaris van MTV 65 (Nancy Rebergen)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting